Om ondernemers financieel te ondersteunen in tijden van nood, heeft de overheid diverse regelingen. Op dinsdag 17 maart 2020 heeft het kabinet uitgebreide steunmaatregelen gepresenteerd. Diverse regelingen worden op dit moment verder uitgewerkt. Wij actualiseren deze pagina telkens zo spoedig mogelijk nadat er meer informatie beschikbaar is. Het is dus zeker raadzaam om regelmatig de beschikbare informatie te checken op nieuwe ontwikkelingen.

KempenPlus en UWV Werkgeverdiensten vormen samen het werkgeverspunt voor werkgevers in de Kempen.

KempenPlus is verantwoordelijk voor de uitvoering van:

  • deTijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
  • het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).
  • de Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER EN HET AANVRAGEN VAN DE TOZO


STEUNMAATREGELEN VANUIT DE OVERHEID

Onderstaand staat aanvullende informatie over andere regelingen vanuit de overheid. Omdat deze regelingen niet door KempenPlus worden uitgevoerd, kunnen wij je hier helaas niet verder bij ondersteunen. Per regeling staat vermeld welke instantie verantwoordelijk is voor de specifieke regeling.

Uitstel van betaling van belastingen

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Ben je ondernemer of zzp’er en heb je betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kun je, nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kun je je te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

Op de website van de Belastingdienst lees je meer over de maatregelen voor ondernemers.

Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt de Werktijdverkorting (WTV). Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder.

Op dit moment kun je nog geen NOW-aanvraag indienen, daar wordt hard aan gewerkt. Uiteindelijk gaat de aanvraag via het UWV. Wel is duidelijk dat omzetverlies vanaf 1 maart in aanmerking komt voor deze noodmaatregel. Uiteraard zijn aan de regeling de nodige voorwaarden verbonden en vindt er (achteraf) controle plaats.

Meer informatie over onder andere de voorwaarden vind je op Ondernemersplein.nl van de Kamer van Koophandel en op de website van UWV.

Indien persoonlijk contact gewenst is, kun je ook contact opnemen met de UWV Adviseurs Werkgeversdiensten in de Kempen:

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C

Ben je mkb-ondernemer? Dan kun je met de BMKB-regeling een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat garant voor dit deel. Zo kun je bij de bank meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen.

De BMKB-regeling is per 16 maart 2020 verruimd (BMKB-C) om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Bedrijven kunnen de BMKB-regeling gebruiken voor een overbruggingskrediet of om het bedrag dat zij rood mogen staan (rekening courant-krediet) te verhogen. Het borgstellingskrediet is 75% van het krediet dat de financier geeft. De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat je bank. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) lees je meer over de verruimde BMKB-regeling.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Deze regeling is met name bedoeld voor grotere bedrijven. De ondergrens ligt op minimaal 1,5 miljoen euro, dus voor de meesten onder ons is dit niet relevant. Wil je er toch gebruik van maken, dan regel je dit via je bank.

Rentekorting en uitstel van aflossing Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Deze regeling is alleen van toepassing als je klant bent bij Qredits. Kijk voor meer info op hun website.

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden. Meer informatie over deze regeling vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19

"Compensatieregeling getroffen sectoren"
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes.

De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,- en kan worden aangevraagd via de website van RVO.

Voorgenomen maatregelen

Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.


AANVULLENDE INITIATIEVEN VANUIT OVERIGE PARTIJEN

Banken geven bedrijven extra lucht: half jaar uitstel van aflossingen

Banken komen in aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet met gezamenlijke maatregelen die hun zakelijke klanten meer lucht geven. Kleinere ondernemingen (in alle sectoren met een financiering tot 2,5 miljoen euro) die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank besloten.

Neem voor meer informatie contact op met je eigen bank.


OVERIGE WEBSITES VOOR MEER (ALGEMENE) INFORMATIE OVER CORONA

Het coronavirus leidt ook tot diverse arbeidsrechtelijke vragen bij werkgevers. Capra Advocaten heeft op deze pagina de meest gestelde arbeidsrechtelijke vragen en antwoorden op een rij gezet. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Check ook zeker even de website van je brancheorganisatie.

For an English version of the measures by the Dutch government download this document

Measures taken by The Netherlands to deal with the economic consequences of COVID-19

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?