Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat je zelfstandig in je levensonderhoud moet kunnen voorzien. Kun je dat niet dan krijg je ondersteuning bij het vinden van werk. Indien nodig ontvang je (tijdelijke) inkomensondersteuning.

Werk staat voorop

De Participatiewet is bedoeld om iedereen die kan werken, zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Werken maakt je zelfstandig en zorgt ervoor dat je kunt meedoen in de maatschappij. Als het door omstandigheden niet lukt een baan te vinden, kan KempenPlus je helpen bij je zoektocht. De wijze van ondersteuning hangt af van je persoonlijke situatie.
 

Steun bij het zoeken naar werk

Je kunt KempenPlus vragen om ondersteuning bij het vinden van werk. Wij bepalen zelf of wij ondersteuning nodig vinden en waaruit deze bestaat. Dat wordt per persoon bepaald. Zo leveren we maatwerk aan je. Als KempenPlus je iets aanbiedt, ben je verplicht om mee te werken. Dit geldt ook als je er zelf niet om vraagt, maar KempenPlus of de gemeente vindt dat ondersteuning nodig is.

KempenPlus kan verschillende middelen inzetten om terugkeer naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Cursus solliciteren
  • Beroepsgerichte opleidingen
  • Taalcursus
  • Werkervaringsplaatsen

KempenPlus kan je ook gesubsidieerd werk laten doen. Dat is werk waarbij de werkgever een subsidie krijgt voor (een gedeelte van) de loonkosten. Dit werk kan zowel bij een regulier bedrijf als binnen ons eigen bedrijf plaatsvinden.

Het traject begint er in principe altijd mee dat je deelneemt aan de training TalentPlus.

De gemeenten maken eigen regels

De rijksoverheid heeft in de wet vastgelegd waaraan gemeenten zich moeten houden bij de uitvoering van de Participatiewet. Gemeenten zijn wel zelf verantwoordelijk. Ze kunnen zelf een aantal regels bepalen. Het kan dus voorkomen dat de uitvoering in de ene gemeente anders gebeurt dan in de andere gemeente. Daarbij kun je denken aan de volgende zaken:

  • Re-integratie: de manier waarop mensen worden geholpen bij het vinden van werk.
  • Handhaving: regels voor het voorkomen van misbruik.

KempenPlus voert het door de Kempengemeenten vastgestelde beleid uit.

Bijstand voor algemene bestaanskosten

Als je een inkomen hebt dat lager is dan het bijstandsniveau, heb je misschien recht op een (aanvullende) bijstandsuitkering. In de Participatiewet is geregeld dat je recht hebt op een uitkering als je zelf niet over de middelen beschikt om te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Met middelen wordt vermogen en inkomen bedoeld.

Vermogen
Heb je vermogen dat meer bedraagt dan een vastgesteld bedrag, dan moet je eerst “interen” op dat meerdere vermogen. Is je vermogen lager, dan heb je in principe recht op een uitkering.

Als je vermogen (deels) uit een eigen huis bestaat, gelden hogere vrijlatingen en afzonderlijke bepalingen. Je krijgt bijvoorbeeld wel bijstandsverlening, maar soms bestaat dat uit een lening die later door je moet worden terugbetaald. Bijvoorbeeld bij de verkoop van je woning of als je hogere inkomsten hebt.

Inkomen
Staat je vermogen bijstandsverlening niet in de weg? Dan wordt gekeken naar je inkomen. Heb je een inkomen dat lager is dan het minimum, dan kun je ook recht hebben op een aanvulling. Je hebt bijvoorbeeld recht op een uitkering als je inkomen is gedaald omdat:

  • Je geheel of gedeeltelijk werkloos bent geworden.
  • Je door echtscheiding geen of te weinig inkomsten hebt.
  • Je een uitkering ontvangt die minder bedraagt dan het minimum.

Zelfstandigen

Ook voor zelfstandigen met onvoldoende inkomen bestaan mogelijkheden voor een aanvulling op het inkomen. Hiervoor gelden andere bedragen dan voor niet-zelfstandigen. Startende zelfstandigen kunnen onder bepaalde voorwaarden financieel worden ondersteund. Voor zelfstandigen vanaf 55 jaar zijn er speciale regelingen. Hier kun je meer lezen over de regelingen voor zelfstandigen.

Heb je vragen over de Participatiewet?

Neem contact met ons op via 0497-33 12 00 of stuur een e-mail naar info@kempenplus.com.

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?